Referenties ontwikkelaars

Amsterdam, Rigakade 28-30

Ontwikkelcombinatie Imagewharf (kijk op de website, is meer dan de moeite waard) had reeds 75% van een groot perceel in de Houthavens in bezit en ontwikkeld. Er ontbrak nog 1 gedeelte, in eigendom bij een particuliere belegger en verhuurd aan Pont Meyer. In opdracht van de ontwikkelcombinatie heeft STOUT contact gelegd met de eigenaar en een aankoop akkoord weten te bereiken. Overeenstemming is reeds bereikt eind 2017 en de levering zal plaatsvinden medio juni 2020.

Plannen zijn terug te vinden op de website van Steengoed

Zuidoostbeemster, Purmerenderweg 113

Jonk Exploitatiemaatschappij is eigenaar van een grootschalige ontwikkelingslocatie in Zuidoostbeemster. Op de onderhavige locatie houden zij zelf kantoor, maar zijn ook een aantal huurders gevestigd. STOUT heeft verhuurder geadviseerd bij het tot stand komen van een nieuwe huurovereenkomst, rekening houdende met de toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

Amsterdam, Spijkerkade 28

In opdracht van de ontwikkelcombinatie Spijkerpand B.V. (grondeigenaar en een ontwikkelaar) toetste STOUT de eerste bouwplannen aan het bestemmingsplan, trad in overleg met de verantwoordelijke ambtenaar en schreef een advies om tot een vlotte ontwikkeling te komen. Er was namelijk al een huurder (TV-Muziekzender Xite) en een vlotte oplevering was gewenst. Daarnaast hebben wij ook de (concept) huurovereenkomst en de andere relevante zakelijke stukken beoordeeld. Aanvang van de opdracht was in april 2014, 1e paal in oktober 2014 en de oplevering in mei 2015!

22 mei 2015, Parool - artikel door Ronald Hooft

Alkmaar, Helderseweg 55

In opdracht van ontwikkelaar/belegger Jonk Vastgoed heeft STOUT de grond voor de onderhavige ontwikkeling aangekocht. Op dit perceel is gerealiseerd een automotive-ontwikkeling, bestaande uit 2 dealerbedrijven, Citroen en Peugeot, beide door Van Zwienen en een tankstation Argos, door GP Groot. STOUT heeft gedurende de contractuele fase, mede de onderhandelingen gevoerd en in 1e instantie de intentieovereenkomst en later de huurovereenkomst opgesteld. M.b.t. het tankstation heeft STOUT een aanbesteding gedaan op basis van inschrijving en ook hier de overeenkomst opgesteld. Daarnaast opdrachtgever begeleid in de (pre-)bouwfase.  

Aanvang opdracht eind 2011, afgerond in maart 2015.

Amsterdam, Hamerstraat 21 en Spijkerkade 17

In vervolg op de ontwikkeling van Fase 1, begeleidt STOUT de ontwikkelcombinatie Spijkerpand B.V. bij de ontwikkeling van de volgende 2 fases. Naast de algemene werkzaamheden, nu ook de onderhandelingen met het Grondbedrijf inzake de erfpacht voor het perceel aan de Spijkerkade.

Duivendrecht, Joan Muyskenweg 28 – 32

In de bocht A2/A10 wordt het grootschalige project The Joan ontwikkeld. Initiatiefnemer was de eigenaar van de locatie Bouwmaat Amsterdam. Na een langdurige selectie is de Bouwmaat in zee gegaan met ontwikkelaar Being Development. Op de onderliggende locatie wordt een kantoorgebouw van circa 26.000 m2 ontwikkeld en een parkeergebouw met circa 246 plaatsen. Ten behoeve van de voortgang van de ontwikkeling is ook het naastgelegen gebouw JurRed Bedrijfshuisvesting verworven door de initiatiefnemer.

STOUT is de adviseur van Bouwmaat Amsterdam en heeft hen bijgestaan bij de selectie van de partner, heeft hen bijgestaan bij de aankoop van het naastgelegen gebouw en voert daar ook het beheer, faciliterend aan de ontwikkeling.

Start bouw 2020

Hoorn, Nieuwland 14 – 16 – 18

Jobeko Vastgoed B.V. deed ons het verzoek in contact te treden met eigenaren van de onderhavige panden ten einde de mogelijkheid tot verwerving te onderzoeken. Na de eerste contacten hebben wij de residuele waarde berekend, panden waren/zijn in zeer slechte staat, op basis van (her-)ontwikkeling. Namens opdrachtgever een akkoord bereikt, de koopakte laten opmaken en een datum van levering overeengekomen. In het vervolg-traject koper begeleidt bij het onderzoek naar/en de ontwikkelmogelijkheden.

Er zullen circa 20 appartementen t.b.v. cliënten van Leekerweide worden ontwikkeld. STOUT heeft de onderhandelingen (mede-)gevoerd en de contracten opgesteld.

Aanvang bouw 2020 (gestart)

Purmerend, Waterlandlaan 1 – 57

In opdracht van ontwikkelaar Steengoed heeft STOUT onderzoek gedaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden van deze locatie, bestaande uit gedateerde kantoorgebouwen en grootschalige winkelruimten. STOUT legde de eerste contacten met woningcooperaties, de gemeente en de buren.

Status: een samenwerkingsovereenkomst met de buren en voor het gehele project is een ontwerp door de architect opgemaakt en gepresenteerd bij de gemeente. Er zijn overeenkomsten gesloten met een coöperatie m.b.t. het gedeelte te ontwikkelen "sociale huur" en met de gemeente.

Meer info over het project.

Start bouw 2020/2021

overstad

Alkmaar, Overstad

GEM Nieuwoverstad C.V., een samenwerking tussen enerzijds de Gemeente Alkmaar en anderzijds een 4-tal marktpartijen, bestaande uit Volker Wessels, Ballast Nedam, Ymere en BNGGO had als doel het bedrijventerrein Overstad, een binnenstedelijke locatie in de gemeente Alkmaar te herontwikkelen tot een woon-/winkelgebied. STOUT was ingehuurd om de volgende werkzaamheden (uitgevoerd door 2 personen) te verrichten: taxaties t.b.v. grondexploitatie, verwerving, tijdelijke exploitatie van gebouwen, advisering van de directie, etc.. Team bestond naast de directie uit ontwikkelaars, planeconomen, gebiedsmanagers, architecten, juristen, communicatieadviseurs en de nodige ondersteuning. Vanwege de crisis is het project stil gelegd. De gemeente faciliteert nu initiatiefnemers om zodoende toch tot een ontwikkeling te komen.

Aanvang opdracht april 2010, beëindigd in februari 2012.

14 februari 2012, Gemeente Alkmaar - persbericht inzake beeindiging samenwerking

vitals

Zaandam, Pieter Lieftinckweg 31

In opdracht van KPO hebben wij ons gedurende de ontwikkeling van dit pand in Zaandam bezig gehouden met, o.a., de verkoop- en/of verhuurbegeleiding, ontbinding overeenkomsten adviseurs en koper, juridisch advies m.b.t. het gevestigde anti-speculatiebeding en advisering m.b.t. waardes. Uiteindelijk is deze prachtige ontwikkeling afgerond en zijn zowel ontwikkelaar/bouwer als koper/gebruikers erg blij en tevreden.

Aanvang opdracht oktober 2008, afgerond in januari 2012.

STOUT bord

Amsterdam, Asterweg 27 – 33

In opdracht van de eigenaar van de onderhavige kavel hebben wij onderzoek gedaan naar de gebruiks- en ontwikkelmogelijkheden van deze locatie (o.a. onderzoek naar containerwoningen gedaan). Tevens potentiele gebruikers benaderd en verregaande contacten gelegd. Een gedelegeerd ontwikkelaar heeft, in samenwerking met architect en andere adviseurs de bestemming weten te wijzigen naar hotel.

Wij hebben de kavel verkocht aan een projectontwikkelaar, die, gezamenlijk met een belegger en de eind-gebruiker, daadwerkelijk op de locatie een hotel gaat realiseren.

Aanvang opdracht: februari 2010, afgerond september 2016

Amstelveen, Molenweg 10

Begin 2005 werden wij benadert door CEAR vastgoed met het verzoek hen te assisteren bij de reeds in gang gezette ontwikkeling aan de Molenweg 10 te Amstelveen. Een pand, waarin een apotheek, 8 artsenpraktijkruimten en een aantal woningen met onder gelegen parkeergarage zou worden gerealiseerd. Basis van de opdracht was als intermediair tussen de ontwikkelaar en de potentiële gebruikers, apotheker, huisartsen en fysiotherapeut op te treden. Tevens zouden de met hen gemaakte afspraken d.m.v. huurovereenkomsten moeten worden vastgelegd. Vele malen overleg met partijen,  zoals de Gemeente, de Zorgverzekeraar en de locale Woningcorporatie. Daarnaast uiteraard met alle (kandidaat-) huurders. Ook zijn er meerdere gesprekken geweest met de vertegenwoordiger van de huisartsen. Al deze gesprekken hebben geleid tot het vele malen aanpassen van de concept intentieverklaringen en huurovereenkomsten (18 verschillende versies), met als eindresultaat tienjarige getekende huurovereenkomsten met een apotheker, zeven met huisartsen en een met een fysiotherapeut. Ook daarna zijn wij nog bij het project betrokken gebleven. Tot slot hebben wij het bedrijfsmatige gedeelte verkocht aan een woningcoöperatie (Woongroep Holland).

Aanvang opdracht mei 2005, afgerond in september 2009.

Zaandam, Pieter Ghijsenlaan (Loods 51 – Bruynzeel)

In opdracht van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON N.V.) (website RON) hebben, wij, in samenwerking met gedelegeerd ontwikkelaar Converse Development Corporation B.V. (website Converse) een gedeelte van het voormalige Bruynzeel-complex in Zaandam aangekocht. Verkoper was bouwbedrijf Van de Gragt en de totale grote was ruim 1 1/2 hectare.

Het gebied is onderdeel van het oude fabriekscomplex waar sinds de jaren twintig van de vorige eeuw keukens en deuren werden vervaardigd. De panden zijn gelegen op een schiereiland met vaarwater rondom. Intentie was de bestaande bebouwing grotendeels te behouden en te integreren in het totale ontwikkelingsplan. Enerzijds wordt daarin de aansluiting gezocht met de aangrenzende PDV/GDV exploitaties en ontwikkelingen. Anderzijds zal er ruimte worden gecreëerd voor Nautisch georiënteerde handel en industrie.

Persbericht d.d. 06-03-2009

Vastgoedmarkt 27-03-2009

Aanvang opdracht oktober 2008, afgerond in maart 2009.

Zaandam, Pieter Ghijsenlaan (Bruynzeel, hal 31, 32, 33 en kantoren)

In opdracht van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON N.V.) (website RON) hebben, wij, in samenwerking met gedelegeerd ontwikkelaar Converse Development Corporation B.V. (website Converse) een gedeelte van het voormalige Bruynzeel-complex in Zaandam aangekocht. Verkoper was Concaris Zaandam en de totale grote was bijna 3 hectare.

Het gebied is onderdeel van het oude fabriekscomplex waar sinds de jaren twintig van de vorige eeuw keukens en deuren werden vervaardigd. De panden zijn gelegen op een schiereiland met vaarwater rondom. Intentie was de bestaande bebouwing grotendeels te behouden en te integreren in het totale ontwikkelingsplan. Enerzijds wordt daarin de aansluiting gezocht met de aangrenzende PDV/GDV exploitaties en ontwikkelingen. Anderzijds zal er ruimte worden gecreëerd voor Nautisch georiënteerde handel en industrie.

Persbericht d.d. 06-03-2009

Vastgoedmarkt 27-03-2009

Aanvang opdracht medio 2008, afgerond in februari 2009.

Amsterdam, Oostzanerdijk 141

In opdracht van Select project B.V. verkochten wij 3 units in dit nieuw te bouwen bedrijfsverzamelgebouw. Kopers zijn vooral aannemers en onder-aannemers, met name vanwege de gunstige ligging (bereikbaarheid, ook vanuit Noord-Holland, bouwmarkten en op korte afstand van de Coen- en IJ-tunnel).

Amsterdam, ms Van Riemsdijkweg 22 – 28

De ontwikkelingslocatie aan de MS Van Riemsdijkweg 22-28 in Amsterdam Noord is verkocht aan de Converse Development Groep. Verkoper is een particuliere belegger, de prijs is niet bekendgemaakt. Op het perceel van ongeveer 1.000 m2 staan nu nog loodsen die uit de jaren tachtig dateren. De locatie, gelegen in het zuidelijke deel van de NDSM-werf tussen de nieuwe kantoorlocatie van MTV en de IJ-kantine, zal naar verwachting worden ontwikkeld tot woon/werkgebouwen. De transactie is tot stand gekomen via STOUT vastgoed.

Amsterdam, Slijperweg 2, 4, 6 en 16 – Vuurwerkerweg 15

YMERE Ontwikkeling is een coöperatie met visie. Achter het regio-kantoor in Amsterdam-Noord is een bedrijventerrein gelegen, doch dicht bij een wijk met woningbouw. STOUT kreeg in 1e instantie het verzoek van YMERE dit bedrijventerrein in kaart te brengen en vervolgens enkele strategische aankopen te doen, in 1e instantie als belegging. Deze voormalige FEBO-fabriek, verhuurde opslagruimten (deels) en FEBO-snackbar werden aangekocht, waarna ook de leegstaande ruimten door STOUT werden verhuurd. Alles, in afwachting van een toekomstige ontwikkeling.

Wormerveer, Rosbayerweg (ong.)

Design in Balance was t.b.v. een nieuwbouwontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw op zoek naar een financiële partner. STOUT vond deze voor hen. Daardoor kon de bouw worden voorgezet en konden de units afzonderlijk, middels een koop- aanneemovereenkomst aan verschillende partijen, worden verkocht.

Aanvang opdracht medio november 2005, afgerond in april 2007.

Wormerveer, Roode Wildemanweg (ong.)

Design in Balance was t.b.v. een nieuwbouwontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw op zoek naar een financiële partner. STOUT vond deze voor hen. Daardoor kon de bouw worden voorgezet en konden de units afzonderlijk, middels een koop- aanneemovereenkomst aan verschillende partijen, worden verkocht.

Aanvang opdracht medio mei 2005, afgerond in mei 2006.