Algemene voorwaarden

van toepassing op de opdrachten aan: STOUT B.V., gevestigd te Amsterdam

I Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten/opdrachten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden op het gebied van onroerend goed worden aangegaan. Voorzover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop.
2. STOUT draagt ervoor zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties met betrekking tot onroerend goed.
3. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan STOUT in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever. Aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden.
4. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

II Totstandkoming en duur van de overeenkomst

5. De overeenkomst tussen STOUT en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat STOUT de hem opgedragen werkzaamheden mondeling, dan wel schriftelijk aanvaardt, of met de uitvoering van de overeenkomst op een voor opdrachtgever kenbare wijze aanvangt.
6. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

III Uitvoering opdracht

7. STOUT bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
8. STOUT voert door hem aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van debelangen van zijn opdrachtgever uit.
9. Tenzij anders overeengekomen mag ST OUT de we rkzaa mheden, nodig voor het uitvoeren van de opdracht dooranderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.
10. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die STOUT overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft
voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze terbeschikking van STOUT te stellen.
11. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan
STOUT verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn, een en ander voor zover uit de opdracht niet anders voortvloeit.
12. STOUT heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in
het vorige artikel genoemde verplichting heeft voldaan. De u it de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en informatie, zijn voor rekening van opdrachtgever.
13. STOUT is te allen tijde bevoegd om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan STOUT, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
14. STOUT is voorts bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
15. De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die STOUT bij het vervullen van zijn opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen.
16. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan STOUT behoudens in zoverre uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten STOUT om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 100.000 verschuldigd, onverminderd het recht van STOUT om aanvullende schadevergoeding te eisen.
17. Indien een opdracht tot taxatie wordt verleend, zal STOUT een waarde-oordeel van het betreffende object geven en een eenvoudig rapport daaromtrent uitbrengen. Het taxatie rapport omvat de naam van de opdrachtgever, een korte, zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale gegevens, het gevraagde oordeel over de waarde en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel rekening is gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht.
18.Het taxatierapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht. STOUT aanvaardt alleen ten opzichte van hem verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport.
19. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwkundige keuring in.

IV Courtage en honorarium

20. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een opdracht aanvaard en worden overeengekomen werkzaamheden door STOUT verricht tegen vergoeding van de overeengekomen of, bij gebreke daarvan, de door STOUT gebruikelijk gehanteerde courtage en/of (uur)tarieven en verschotten, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW. De courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt.
21. De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van STOUT aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen zes maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van zes maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop STOUT de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt. Wanneer een courtageverplichting overeenkomstig het bepaalde in dit artikel ontstaat na het einde van de opdracht, STOUT nauwelijks werkzaamheden heeft verricht en de opdrachtgever daar niet of nauwelijks voordeel van heeft gehad, bedraagt de courtage een naar redelijkheid vast te stellen deel van het tarief.
22. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van een der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van STOUT op courtage onverlet. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij een van partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren.
23. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd.
24. Ingeval STOUT door toedoen van zijn opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag hij courtage in rekening moet brengen, heeft hij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag berekende courtage verschuldigd.
25. Vorderingen wegens verschuldigde courtage of honorarium of verschotten zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij blijkt dat opdrachtgever en STOUT anders overeenkomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van gedane verschotten en gemaakte onkosten. Opdrachtgever en STOUT kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Zij kunnen ook tussentijdse afrekening van gedane verschotten en gemaakte onkosten overeenkomen.
26.De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honoraria, verschotten of onkosten is verzocht en van wie binnen 14 dagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die STOUT vanaf het moment van verstrijken van deze 14 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment wettelijke rente over die vordering verschuldigd.
27. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan STOUT verschuldigd zijn.
28. Bij intrekking van een opdracht voordat deze is uitgevoerd is de opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden aan STOUT een honorarium verschuldigd. Indien over de hoogte van dit honorarium geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.
29. Verschotten worden in rekening gebracht. Hetzelfde kan naar redelijkheid worden gedaan ten aanzien van gemaakte reis- en verblijfkosten.
Wijze van berekening courtage koop en verkoop
30. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de koopsom, wordt onder koopsom verstaan:
a) Het bedrag dat koper en verkoper als zodanig overeenkomen. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen dan wordt onder koopsom mede verstaan het bedrag van de
omzetbelasting tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen;
b) Indien bij een overeenkomst van koop en verkoop de tegenprestatie bestaat uit een lijfrentevergoeding: De waarde welke aan het onroerend goed wordt toegekend ter berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting;
c)Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken: Het overeengekomen bedrag van koop – en aanneems om tezamen dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijken de bouwsom of stichtingskosten; een en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen;
d) Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond: Het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis;
e) Bij koop en verkoop van appartementsrechten: De koopsom van het appartementsrecht;
f) Bij koop en verkoop van lidmaatschapsrechten in een coöperatie tot exploitatie van onroerend goed of van aandelen in onverdeelde eigendommen: De koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening;
g) Bij koop en verkoop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap: De, blijkens het betreffende aantal aandelen, verhandelde fractie in de verkoopwaarde van het onroerend goed van de vennootschap;
h) Bij ruilkoop: De gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende goederen;
31. Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten:
a) van ruilkoop;
b) van huurkoop;
c) van koop en verkoop op afbetaling;
d) tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.
32. Indiener,behalve het onroerend goed, ook roerende zaken(bijvoorbeeld in de vorm van meubilair,stofferingen inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht en verkocht, of er tevens vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden worden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt onder koopsom mede verstaan de koopsom van deze zaken en vermogensrechten.
Wijze van berekening courtage huur en verhuur
33. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de huursom, wordt onder huursom verstaan:
a) de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het onroerend goed voor het eerste huurjaar;
b) Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vastligt en het kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waarde-ontwikkeling van de euro: het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben;
c) Indien de huursom niet in geld wordt uitgedrukt: Het bedrag dat STOUT volgens eigen taxaties juist acht.
34. Gedeelten van huurjaren gelden voor de berekening van de courtage als geheel huurjaar.
35. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd en overeenkomsten voor korter dan vijf jaar die voorzien in verlenging door optie of anderszins, worden voor de berekening van de courtage beschouwd als overeenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar of zoveel minder als overeenstemt met een in de overeenkomst voorziene einddatum. In overeenkomsten voor een periode van vijf jaar of langer, als mogelijkheid opgenomen optiejaren of jaren van stilzwijgende verlenging hebben geen invloed op hoogte van de courtage.
36. Met overeenkomsten van huur en verhuur worden gelijkgesteld:
a) pachtovereenkomsten;
b) huur-ruilovereenkomsten;
c) overeenkomsten tot in gebruikgeving;
d) overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning;
e) andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals leasing.
37. Indien ter gelegenheid van de totstandkoming van de huurovereenkomst een optierecht tot koop, een voorkeursrecht tot koop, of een koopplicht wordt overeengekomen voor een som waarvan de grootte of de wijze van berekening daarvan in de overeenkomst is vastgelegd of die met behulp van STOUT moet worden bepaald en de koop wordt geëffectueerd tijdens de overeengekomen of verlengde looptijd van de oorspronkelijke of vernieuwde huurovereenkomst, is tevens courtage wegens de koop en verkoop verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient die courtage naar redelijkheid te worden vastgesteld.
38. Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht en verkocht of worden vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan is daarover courtage verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient die courtage naar redelijkheid te worden vastgesteld.
Wijze van berekening courtage taxatie
39. Indien het tarief afhankelijk is gesteld van de taxatiewaarde wordt onder taxatiewaarde verstaan:
a) Bij taxatie van de waarde van een aandeel in een onroerend goed: De getaxeerde waarde van het gehele onroerende goed;
b) Bij taxatie van de waarde van een appartementsrecht of van een lidmaatschapsrecht van een coöperatie: De getaxeerde waarde van dat appartementsrecht of dat lidmaatschapsrecht.
c) Bij taxatie van de waarde van opstallen op erfpachtgrond of het recht van erfpacht (al dan niet met de rechten van de erfpachter op de opstallen): Het getaxeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat gelijkstaat aan het tienvoud van de geldende canon op jaarbasis;
d) Indien de opdracht betrekking heeft op meer dan één soort waarde, of indien het voor het geven van het gevraagde waarde-oordeel noodzakelijk is tevens andere soorten waarden te beoordelen en deze oordelen in het rapport vermeld worden: De waarde waarvan de overeengekomen bijbehorende tariefberekening de hoogste uitkomst geeft;
e) Bij een taxatie ten behoeve van een geldlening onder hypothecair verband: De onderhandse verkoopwaarde, tenzij deze lager is dan de executiewaarde.
40. Het tarief wordt in rekening gebracht per perceel. Vormen de percelen echter een complex, of kunnen zij vanwege hun ligging ten opzichte van elkaar daarmee worden gelijkgesteld, dan worden zij voor de berekening van het tarief beschouwd als vormen zij één perceel.

V Beëindiging

41. Een opdracht eindigt door:
– volbrenging door STOUT;
– opzegging door één der partijen;
– de dood van één der partijen.
42. STOUT heeft zijn opdracht volbracht, zodra de beoogde overeenkomst als gevolg van door hem verleende diensten tot stand is gekomen. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet zijn uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.
43. Opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.
44. STOUT kan de overeenkomst slechts opzeggen, indien er sprake is van een onwerkbare situatie of een verstoorde vertrouwensrelatie tussen hem en opdrachtgever, een en ander zonder inachtneming van een opzegtermijn.
45. Opzegging dient bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de wederpartij te worden medegedeeld.
46. Als datum voor een beëindiging van de opdracht geldt de datum, waarop STOUT, respectievelijk de opdrachtgever, de schriftelijke mededeling inzake het intrekken of teruggeven ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum. De opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening beëindigt of opschort is desondanks aan STOUT een vergoeding verschuldigd. Indien over de hoogte van deze vergoeding g een afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.
47. In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop STOUT van het overlijden kennis krijgt. Het bepaalde in artikel V 49 is van overeenkomstige toepassing.
48. STOUT en opdrachtgever kunnen de tussen hen tot stand gekomen overeenkomst geheel, of voor zover deze nog niet is uitgevoerd, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij ontbinden, indien en zodra zich één van de navolgende omstandigheden voor zal doen:
a.een partij wordt in staat van faillissement verklaard, althans het faillissement wordt aangevraagd en deze aanvraag wordt gedurende een periode van één maand niet vernietigd, ingetrokken of ongedaan gemaakt;
b. aan een partij wordt surséance van betaling verleend, althans surséance van betaling wordt aangevraagd en deze aanvraag wordt gedurende een periode van twee weken niet vernietigd, ingetrokken of ongedaan gemaakt.
c. van een partij (rechtspersoon) wordt het besluit genomen tot ontbinding, dan wel een partij (natuurlijk persoon) wordt onder bewind of curatele gesteld, dan wel anderszins onbevoegd over zijn of haar vermogen te beschikken en deze toestand houdt gedurende een periode langer dan één maand aan;
d. een partij staakt zijn bedrijf of legt zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stil;
e. een partij draagt zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk over aan een derde.

VI Aansprakelijkheid

49. De aansprakelijkheid van STOUT is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van STOUT wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van STOUT komt. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden.
50. STOUT is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de hem opgedragen werkzaamheden, indien opdrachtgever zijnerzijds niet al het nodige heeft gedaan om STOUT in staat te stellen de hem opgedragen werkzaamheden naar behoren en tijdig uit te voeren, tenzij deze schade aantoonbaar geen verband houdt met het in dit opzicht tekortschieten van opdrachtgever.
51. STOUT zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het geval het met de opgedragen werkzaamheden beoogde (financiële) resultaat of effect niet wordt behaald.

VII Toepasselijk recht en rechtskeuze

52.Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en STOUT waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
53. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en STOUT waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van STOUT om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.